SITN po zmianie

W Stowarzyszeniu Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN w czerwcu nastąpiła zmiana warty. W wyniku wyborów zmienił się w większości skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na kadencję 2018-2022 prezesem SITN PZN wybrany został zdecydowaną większością głosów Jacek Żaba ze Szczyrku, dotychczasowy wiceprezes ds. szkolenia. Zarząd postawił przed sobą ambitne zadania, o których piszą nowy prezes i jego zastępca ds. rozwoju stowarzyszenia.

Na czas naszej kadencji przypadnie jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia, a także rocznica stulecia Polskiego Związku Narciarskiego. Spojrzenie na historię będzie się przeplatało z pracą nad nowym obliczem naszej organizacji.

Piękno, szlachetność tradycji i bogactwo historii nie mogą odwracać uwagi od zachodzących zmian społecznych, technologicznych i rynkowych. Dlatego też staramy się skupiać wokół naszych planów ludzi chcących je realizować w sposób światły i konsekwentny. Pozytywne rezultaty chcemy osiągać w wielu kwestiach nurtujących naszych członków. Są wśród nich m.in. przejrzystość decyzji administracyjnych, finansowych i organizacyjnych, skuteczniejsza polityka informacyjna, wzrost autorytetu organizacji, większa renomę marki SITN i nadawanych przez nas stopni instruktorskich.

Nie mniej ważna jest współpraca międzynarodowa. Członkostwo w światowych organizacjach oraz partnerstwo transgraniczne to nie tylko kongresy, ale przede wszystkim prestiż i oddziaływanie na sprawy wewnętrzne. Szczególną uwagę zwracamy na rozmowy dwustronne z partnerami z krajów alpejskich. Ich temat jest oczywisty: prawo do wykonywania zawodu instruktora poza granicami Polski. Powołaliśmy komisję wspólną SITN oraz Organizatorów Turystyki, będących zarazem Licencjonowanymi Szkołami Narciarskimi. W negocjacjach prezentujemy jedno stanowisko podbudowane i wzmocnione naszą współpracą.

Z wątkami międzynarodowymi (ale nie tylko) wiąże się kwestia dokończenia projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji i uzyskanie statusu Instytucji Certyfikującej. Staramy się o status Regionalnej Jednostki Egzaminacyjnej w ramach Aktu Delegowanego Unii Europejskiej. Wśród nas są osoby zajmujące się tą tematyką już od kilku lat.

Realizowane projekty już niosą za sobą wiele zmian w sposobie funkcjonowania systemu szkolenia, nadawania kwalifikacji, pracy naszego krakowskiego biura, kontaktu z członkami SITN PZN oraz Licencjonowanymi Szkołami Narciarskimi, relacji z partnerami biznesowymi i innymi.

Zaproponowany przez nas skład Zarządu został w całości przyjęty przez wyborców. Tworzą go fachowcy w swoich dziedzinach, ale pamiętać trzeba, że wysokie kompetencje dają końcowe efekty tylko w połączeniu z pracowitością. Dlatego na ocenę postępów i weryfikację kierunku zmian nie będziemy czekali do końca kadencji. Korekty będą nanoszone na bieżąco już po podsumowaniu pierwszego roku działalności.

Z szacunkiem i otwartością przyjmujemy oddolne inicjatywy. W ich wyniku pojawiły się nowe osoby, chcące wzmocnić naszą markę aktywnym promowaniem jej na zewnątrz oraz pracą nad narzędziami marketingowymi. Dzięki takim inicjatywom powstały Komisja ds. Zorganizowanej Zagranicznej Turystyki Narciarskiej oraz Komisja Instruktorów Zawodowych ISIA. W istniejących oraz nowo powstałych Komisjach skompletowaliśmy zespoły ekspertów. Za flagowy przykład niech służy nowy skład Komisji Narciarstwa Adaptowanego, do pracy w której – z sukcesem – zaprosiliśmy autorytety niezwiązane dotychczas z naszą organizacją.

Wśród naszych partnerów z radością odnotowujemy obecność SKI Magazynu. Poważne pismo popularyzujące tematykę sportów śnieżnych, stawiające na wysoką jakość zarówno zawartości merytorycznej, jak i pięknej szaty edytorskiej jest dla nas wartościowym wsparciem. Liczymy na owocną współpracę.

Jacek Żaba – prezes SITN PZN

Wojciech Woźnica – wiceprezes ds. rozwoju SITN PZN